Missie

 

Onze school staat voor:

coöperatief, veelzijdig, kwalitatief goed en op de toekomst gericht onderwijs, als stevige basis voor de verdere ontwikkeling van onze leerlingen.

We werken er aan om bovenstaande missie in de praktijk van alle dag handen en voeten te geven. Op de volgende manieren komen onze vier kernwoorden terug in ons onderwijs:

Coöperatief: dit willen we zichtbaar maken in de samenwerking met de Roef in ons gebouw, maar ook met de andere buurtbewoners (o.a. Surplus). Wij willen een echte “wijkschool” zijn. Hierin past dan ook dat ons schoolplein  openbaar is en door alle kinderen in de buurt na schooltijd en tijdens vakanties gebruikt mag worden. Basis van  ons onderwijs is Structureel Coöperatief Leren. Elders op deze website kunt u meer informatie vinden over SCL. Het coöperatieve van onze school kom je ook tegen in de manier waarop we onze oudercontacten aan het intensiveren zijn. Ouders worden steeds meer “partners” waarmee we vanuit verschillende verantwoordelijkheden werken aan ons gemeenschappelijk doel: de maximale ontwikkeling van kinderen. Speerpunt voor schooljaar 18-19 is het verder vormgeven aan ouderbetrokkenheid 3.0.

Veelzijdig: ook op onze school vinden we  goede “ leeropbrengsten” belangrijk. In ons rooster wordt er dan ook ruim tijd gereserveerd voor vakken als lezen, taal en rekenen. Maar ook andere vakken zoals de wereldverkenningsvakken en de expressievakken vinden we belangrijk. Daarnaast vinden we het belangrijk om kinderen te leren dingen met elkaar te vieren. Dit doen we tijdens allerlei verschillende vieringen. De traditionele vieringen zoals Sinterklaas, Kerstmis en carnaval, maar ook tijdens bijvoorbeeld de groepsvieringen, waarbij steeds twee of drie groepen iets presenteren voor de andere leerlingen van de school en hun ouder(s)/ verzorger(s). Ook vinden we het fijn als onze school gebruikt wordt voor allerlei naschoolse activiteiten.

Kwalitatief goed: kwalitatief goed wil voor ons zeggen, dat we in ieder geval voldoen aan de eisen die de overheid aan ons stelt. Onze school heeft in het inspectietoezicht een basisarrangement. Toch zijn er wel mogelijkheden ter verbetering. Voor ons zijn onze (leer-)opbrengsten niet het enige doel. Wij vinden ook een hoge leerling-, personeel- en oudertevredenheid belangrijk. Zaken die we via ons kwaliteitsinstrument “Integraal” regelmatig meten.

Toekomstgericht: veel van onze leerlingen zullen later gaan werken in beroepen die nu nog niet bestaan. Dan is het lastig om te weten welke basisvaardigheden je deze leerlingen mee moet geven. Voor ons staat vast dat mensen, willen ze zich optimaal kunnen ontplooien, zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld moeten hebben. Ze moeten goed kunnen samenwerken en moeten leren wat leren is (leren is in dit geval je snel kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen). Uiteraard speelt de computer hierin een rol, maar ook de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de vaardigheden om te kunnen samenwerken (ons coöperatief leren).

Onze missie wordt samengevat in ons motto:

samen naar jouw top

“Samen naar jouw top!”

Actueel