Missie en visie

Missie
Samen sterker naar de toekomst! 

Visie
Gekeken naar het welbevinden van onze leerlingen richten we ons op De Arenberg op het eigenaarschap van leerlingen door coöperatief en toekomstgericht te werken met elkaar! 

Eigenaarschap
De leerlingen op Basisschool De Arenberg leren eigenaar te worden van hun eigen leerproces door het werken met succescriteria, het geven en ontvangen van feedback, het spreken van een gemeenschappelijke taal. Deze eigenaarschap motiveert de leerlingen, zorgt ervoor dat de leerlingen betrokken zijn en draagt bij tot een positief zelfbeeld. De leerlingen werken aan de doelen binnen het eigen leerjaar en voelen zich meer verantwoordelijk voor het leerproces . Dit leerproces is zichtbaar voor de leerling. ‘Leer’krachten zoals doorzetten, concentreren, samenwerken e.d. ondersteunen de leerlingen in hun ontwikkeling.  

Welbevinden
Basisschool De Arenberg biedt de leerlingen een veilige omgeving om te spelen en te leren in een prettig pedagogisch klimaat. Een goed pedagogisch klimaat zorgt ervoor dat een kind zich kan ontwikkelen. Het schoolgebouw is veilig en ook de omgeving: het schoolplein, de schoolomgeving en de routes naar school. Het welbevinden van de leerlingen wordt gewaarborgd door aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Het pedagogisch klimaat komt tot uiting in de school- en klassenregels, de manier van werken binnen de school en de normen en waarden.  

Toekomstgericht
De leerlingen op Basisschool De Arenberg werken toekomstgericht. De leerkrachten maken gebruik van digitale leermiddelen om hun onderwijs vorm te geven. Deze digitale middelen worden op verantwoorde wijze ingezet. 21-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, mediawijsheid, informatievaardigheden, kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, probleem oplossen etc. zijn onderdeel van het onderwijs op Basisschool De Arenberg. 

Coöperatief
Door samenwerking met de opvang is de groei naar een Integraal Kind Centrum zichtbaar. Eén pedagogische visie draagt bij aan een gezamenlijke uitstraling naar buiten. Tevens wordt er samengewerkt met de ouders van de leerlingen door ze te betrekken bij het onderwijs op De Arenberg. Ook wordt er samengewerkt met externe stakeholders waardoor (culturele) activiteiten geïntegreerd zijn in het onderwijs op De Arenberg. In de school wordt structureel gewerkt met coöperatief leren. Dit is zichtbaar in onze lessen en wordt gebruikt om de doelen te bereiken. De leerlingen worden op deze wijze actief betrokken in de samenwerking met anderen.