Coöperatief Leren (CL)

Eén van onze kernwoorden is het woord “coöperatief”. Hieronder leggen we uit waarom we op onze school gekozen hebben voor Coöperatief Leren als rode draad voor ons onderwijs.

In het schooljaar van 2019-2020 hebben wij allemaal Level 2 van de teamtraining behaald. Ook is er een cursus geweest voor de leerkrachten die Level 1 nog niet behaald hadden. I.v.m. de Corona is het laatste deel van deze cursus verschoven naar het schooljaar 2020-2021. 

Juf Dian is onze coach Coöperatief Leren en coacht het gehele team op Coöperatief Leren. Daarmee proberen wij het Coöperatief Leren op onze school te borgen en te bewaken.  

Wat is Structureel Coöperatief Leren?
Structureel coöperatief leren is een manier van werken die bij alle vakken kan worden toegepast. De lesmethodes voor bijvoorbeeld rekenen, taal en lezen blijven uitgangspunt. Als het zinvol is om het doel van de les te bereiken, kunnen er didactische structuren worden ingezet. Deze structuren moeten echter wel aan een 4-tal basisprincipes voldoen. We zeggen dan dat de gebruikte structuren “GIPS” moeten zijn. GIPS staat dan voor:
G=gelijke deelname. Dit betekent dat ieder kind inbreng heeft en actief participeert in het leerproces,
I= individuele aansprakelijkheid. Ieder teamlid is aanspreekbaar op het resultaat,
P= positieve wederzijdse afhankelijkheid, dat wil zeggen dat de leerlingen elkaar nodig hebben om de opdracht te kunnen volbrengen,
S= simultane actie. Er zijn meerdere kinderen tegelijk actief.
De didactische structuren die we gebruiken hebben namen als Tweepraat, Tweetal Coach, Mix & Koppel, Tafelrondje etc.

Waarom coöperatief leren?
Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepjes (heterogeen wil zeggen: verschillende niveaus door elkaar). De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt en beter beklijft (zie afbeelding hersenen). Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen samenwerkingsvaardigheden.


hersenen

Binnen coöperatief leren kunnen verschillen tussen leerlingen benut worden: de ’sterke’ leerlingen zijn model voor de ‘zwakkere’ leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterke’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven. Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.

Pedagogisch klimaat
Voorwaarde om optimaal te kunnen leren is een goed pedagogisch klimaat in de groep. D.m.v. de didactische structuren, we noemen ze Team- en KlasBouwers, wordt hier structureel aandacht aan besteed. Leerlingen zitten bij ons dan ook altijd in een team (bij voorkeur bestaande uit 4 leerlingen). Deze teams worden voor elke vakantie gewisseld. Een TeamBouwer is een structuur die alleen binnen een team wordt uitgevoerd. De bedoeling is dat de leerlingen in een team elkaar beter leren kennen. Het onderwerp van een KlasBouwer heeft ook nooit met lesstof te maken. Het doel van een KlasBouwer is om alle leerlingen van een groep elkaar beter te leren kennen. Met name in het begin van het schooljaar worden veel Klas- en TeamBouwers ingezet.
Om leerlingen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen in hun nieuwe groep is het belangrijk dat er veel herkenbaarheid is. Begrippen als het stilteteken, oogmaatje, schoudermaatje etc worden dan ook in alle groepen gehanteerd.

Door de keuze voor SCL hopen we te bereiken:

  • dat ons onderwijs aansluit bij de leerlingen van de 21e eeuw,
  • dat leerlingen een hoge mate van betrokkenheid hebben omdat ze zelf initiatieven mogen nemen, elkaar mogen helpen en samen problemen mogen oplossen,
  • meer zelfwerkzaamheid van leerlingen in het primaire proces,
  • dat er meer sociale verbinding in de groepen ontstaat,
  • dat leerlingen in natuurlijke situaties hun sociale vaardigheden ontwikkelen,
  • dat het verwerken van de leerstof efficiënter gaat (verhoging effectieve leertijd),
  • dat leerlingen leren discussiëren en vragen stellen,
  • er veel activiteit in de lessen is.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de officiële website van Kagan Coöperatief Leren.